תקנון שימוש באתר האינטרנט Mekartes
תנאים כלליים
1 . אתר האינטרנט "Mekartes" (להלן:" האתר" ו/או "מכרטס" ) – משמש כאתר
אינפורמטיבי בבעלותה של חב' סי דיגיטל בע"מ (להלן:" החברה") וכן כאתר סחר
אלקטרוני המיועד לרכישת כרטיסים ו/או הזמנת מתחם ישיבה ו/או רכישת חבילות
נופש לאירועים המתקיימים בארץ על ידי גולשים באינטרנט.
2 . השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין
החברה לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו
וחובותיו נקבעים על פיו.
3 . אישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי הקלדה על "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה
הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו של המשתמש לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו
לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד
החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מטעמה, אלא על פי המפורט בתקנון.
4 . לחברה שמורה הזכות לשנות בכל עת את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה
תקף ממועד הכללת השינוי באתר. התקנון המחייב לגבי כל הזמנה ו/או רכישת
כרטיסים המתבצעת באתר הוא התקנון המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה ו/או
רכישת הכרטיסים.
5 . האמור בלשון זכר בתקנון – אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך.
6 . גלישה באתר ו/או רכישת כרטיסים ו/או כל שירות אחר שיוצע באמצעות האתר ,מהווה
את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
7 . אם אינך מסכים לתנאי מהתקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה
באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך לאמור בתקנון זה.
8 . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל
נושא בינך לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. עקב כך הנך מתבקש לקרוא
תקנון זה במלואו ובעיון. בכל מקרה של סתירה ו/או פער בין האמור בתקנון זה לבין
סיכום ההזמנה, יגבר האמור בסיכום ההזמנה על האמור בתקנון זה.
9 . כתנאי לשימוש באתר מאשר המשתמש כי הינו בעל הרשאה חוקית וכשר משפטית
על פי כל דין לעשות שימוש באתר. המשתמש מתחייב כלפי החברה שלא לעשות
שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התקנון. אתר זה
מיועד למטרות פרסום החברה והעברת מידע לגבי אירועים שונים אותם היא מקיימת
ואין בקיום הפרסום באתר לגבי האירועים השונים מחייב את החברה למכור כרטיסים
לאותם אירועים והחברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט לאלו אירועים
תציע היא מכירה באמצעות האתר, מתי תחל המכירה בעבור כל אירוע ואירוע ומה
עלות רכישת הכרטיס.
10 . כלל תצלומי ו/או שרטוטי המתחמים ו/או מקומת הישיבה/עמידה אשר יופיעו באתר
נועדו לצורך המחשה בלבד ולא יהיה בהם כדי לחייב את החברה. החברה תפעל על
מנת להבטיח שתצלומי/שרטוטי המועדונים ומקומת הישיבה/עמידה בהם ישקפו נכונה
את מקומות הישיבה/עמידה ביחס לכל מועדון. עם זאת, מובהר במפורש כי ייתכנו
שינויים ו/או אי דיוקים אשר מקורם בצרכי הפקה .
11 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה משתמש באתר רשאי לעשות שימוש באתר, בין
היתר, בדרכים ולשם השגת המטרות הבאות: לצורך הפצה, שיווק או פרסום שלו ו/או
של מי אחר; לשם הפרעה לשימושם של אחרים בכל דרך שיש בה כדי להוות הפרה
(או ניסיון להפרה) של זכות יוצרים, או כל זכות אחרת של צד שלישי, או של החברה
;בדרך הנוגדת הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי; להציב קישורים לאתר
בלא קבלת רשות מראש ובכתב מהחברה; לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי לפגוע,
לבזות ו/או להשמיץ אחרים, או לפגוע בשמם הטוב; לעשות כל הזמנה ,שפרטיה אינם
נכונים באופן מלא או חלקי; לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו להתערב, או ניסיון
להתערב, באופן כלשהו בתכני האתר, במרכיביו, או בכל חלק ממנו; לעשות או לנסות
לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר; או לערוך שינויים ו/או התאמות באתר ובתכניו
או לנסות לעשות כן
12 . החברה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת למנוע או להגביל את
השימוש באתר, של משתמש זה או אחר מכל סיבה שהיא, מבלי צורך במתן הודעה
מראש ומבלי שתחול על החברה כל אחריות כלפי כל צד ג' כלשהו.
רכישת כרטיסים
13 . רישום באתר מאפשר לרכוש באמצעותו כרטיסים לאירועים המשווקים על ידי החברה
בדרך של רכישה אלקטרונית באמצעות כרטיסי אשראי, לרבות כרטיסי כניסה
לאירועים שונים ו/או הזמנת מתחמי ישיבה לאירועים שונים ו/או הזמנת חבילת נופש
לאירועים שונים הכוללת כרטיס כניסה לאירוע מסוים כמו גם חדר במלון כל זאת במגוון
מחירים. כל הזמנה ורכישה באמצעות האתר, אם הזמנת כרטיסים לאירועים, אם
הזמנת שולחן לאירועים ואם הזמנת חבילת נופש לאירועים המשווקים באמצעות
האתר (להלן: "הזמנת ורכישת כרטיסים") נועדה לצורך שימוש אישי בלבד ולא
לשימושים מסחריים ועל כן ומתוך כך החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להגביל את
כמות כרטיסי הכניסה ו/או הזמנת השולחנות ו/או הזמנת החדרים אותם יהיה ניתן
יהיה לרכוש באמצעות משתמש אחד / כרטיס אשראי אחד / בכל כניסה בודדת לאתר,
כאשר ההגבלה תעשה בכל דרך לפי שיקול דעתה וראות עיניה של החברה.
14 . לחברה שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע
ההזמנה אם לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או
תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול תודיע החברה
למבצע הרכישה בדוא"ל, או בשיחת טלפון, או במסרון (הודעת SMS ) לפי שיקול דעתה.
החברה שומרת זכותה לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה
כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.
15 . תנאי מוקדם לביצוע רכישת כרטיס ו/או הזמנת מקומות ישיבה באמצעות האתר הינו
רישום פרטים באתר, לרבות מסירת שם מלא, מס' תעודת זהות, כתובת דוא"ל, גיל
וכו'.
16 . הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים, לרבות
תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי
מטעמם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים.
17 . לאחר רישום באתר יכול המשתמש לבחור באופציית רכישת כרטיסים לכל אירוע
המשווק על ידי החברה באתר ורכישה כאמור תאושר לאחר סיום בדיקת אימות פרטי
זיהוי כמשמעם להלן בתקנון זה וכן פרטי ותקפות כרטיס האשראי שנמסרו על ידי
הרוכש. הכל בכפוף לקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה.
18 . הודעה על קליטת ואישור ההזמנה באמצעות האתר תישלח באמצעות מסרון ו/או
בהודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל אשר מסר הרוכש במהלך ביצוע ההזמנה, בתוך 30
ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור לעיל, לא תחייב את
החברה ועל הרוכש לפנות טלפונית ובאופן מיידי למרכז ההזמנות של החברה בטלפון
08-9102030 כמו גם בדוא"ל info@mekartes.com .
19 . על מנת שהחברה תוכל לספק את כרטיסי הכניסה שנרכשו באמצעות האתר, ההזמנה
שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה
את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש (להלן: "פרטי
זיהוי"). סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה
והרוכש יקבל הודעה במהלך, ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן
שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה,
על הרוכש יהיה לפנות אל מרכז המכירות של החברה בטלפון: 08-9102030 או
בדוא"ל info@mekartes.com .
20 . זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע / אירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד
וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה למקום
האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאירוע הנקבעים ע"י הנהלת אירוע ואירוע ו/או גם על
גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון
זה והן באתר האירוע. לא תחול על החברה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש
רק עם הגעתו לאתר האירוע, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.
21 . נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר האירוע ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים
טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה בבימת נכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות
האתר והם מוזמנים לבצע רכישה באמצעות קו טלפון מספר 08-9102030 כמו גם
. info@mekartes.com .בדוא"ל
מדיניות מחירים ואמצעי התשלום
22 . מחיר כרטיס כניסה לאירוע ו/או מחיר מינימום של הזמנת מתחם ישיבה לאירוע ו/או
מחיר חבילת נופש אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנת המוצר ו/או השירות אותו רכש
הנו המחיר עבור המוצר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה, הכל בהתאם למפורט
במוצר הנרכש וכמפורט באתר במועד הרכישה.
23 . התשלום עבור רכישת כרטיס/י כניסה ו/או הזמנת מתחם ישיבה ו/או הזמנת חבילת
נופש באמצעות האתר יתבצע, אך ורק, באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף
אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין
כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר.
התשלום יתבצע במועד ביצוע ההזמנה ולאחר מכן לא ניתן יהיה לשנות את אופן (חיוב
אחד או קרדיט) ו/או אמצעי התשלום. 
24 . יובהר כי האתר מאפשר לרוכשים לבצע הזמנה מראש של מתחם ישיבה באתר בו
מתקיים האירוע עצמו, כאשר בגין הזמנת מתחם הישיבה על המזמין להפקיד פיקדון
בשיעור של % 20 ממחיר המינימום המפורסם באתר לאותו מתחם ישיבה שהוזמן
במועד הרכישה ו/או ההזמנה.
מסירת כרטיסי הכניסה שנרכשו באתר
25 . כרטיסי הכניסה, כמו גם הזמנת מתחמי הישיבה שירכשו ויוזמנו דרך האתר הינם
כרטיסים אלקטרונים הכוללים קוד קווי (ברקוד) ואלו יועברו לכל רוכש לכתובת הדוא"ל
שפרטיה נרשמו בטופס ההרשמה לאתר כמו גם באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד
שנרשם במועד ההרשמה באתר.
26 . מובהר ומודגש כי בכניסה לאירוע בגינו נרכש הכרטיס יתבקש הרוכש תעודה מזהה.
למען הסר ספק - לא תתאפשר כניסה לאתר האירוע ללא הצגת תעודת זהות בעבור
כל כרטיס כניסה שנרכש ואי המצאת תעודה מזהה במועד הכניסה לאתר האירוע
תאפשר לחברה שלא לאפשר כניסה ולבטל את העסקה והרוכש יחויב במלוא סך
העסקה.
27 . במקרה ובו באתר ו/או בכרטיס הכניסה צוין במפורש על שעת סגירת דלתות ורוכש
הכרטיס הגיע לאתר לאחר שעת סגירת הדלתות לאירוע לא מובטחת הכניסה
למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים.
זכויות ומגבלות
28 . כרטיס כניסה שנרכש באתר זה מקנה למחזיק בו אך ורק זכות כניסה לתחום אתר
האירוע אליו נרכש כרטיס הכניסה והזמנת מתחם ישיבה מקנה למזמין כרטיס כניסה
לתחום האתר וישיבה במקומות המסומנים לו ולמספר המוזמנים מטעמו, הכל בהתאם
למספר המוזמנים המפורטים בהזמנת מתחם הישיבה כפי שזו נעשתה באתר ,ובכפוף
לאמור להלן:
29 . החברה אינה אחראית כלפי המחזיק בכרטיס ו/או המוזמן אשר לא יוכל להיכנס לאירוע
עבורו נרכש הכרטיס מחמת אי הגעתו במועד הנקוב בכרטיס הכניסה, אם מועד כאמור
נקוב, מכל סיבה שהיא ו/או גם סגירת הדלתות על פי הוראות כוחות הביטחון. חל
איסור מוחלט על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק, בקבוקי זכוכית, מיכלים
כלשהם המופעלים באמצעות גז (ספריי). חל איסור מוחלט על הכנסת נשק (חם, או
קר ובכלל זה סכין / אולר) ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום. חל איסור על הכנסת
מצלמות סטילס / וידאו ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום.
30 . החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק כל רוכש שמפריע לסדר התקין ו/או שנוהג
באלימות ולא יהיה זכאי הרוכש להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות, או
בתביעות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה.
ביטול עסקה
31 . ביטול עסקת רכישת כרטיסי כניסה ו/או הזמנת מתחם ישיבה ו/או רכישת חבילת נופש
שנעשו באמצעות האתר ניתן לעשות תוך 14 ( ארבעה עשר) יום מיום ביצוע העסקה
ולא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימי עסקים שקודם לאירוע, ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן
(ביטול עסקה) התשע"א - 2010 בדבר ביטול עסקה (להלן: "התקנות") כפי שיהיו
ידועות ביום ביצוע העסקה. במועד ביטול העסקה ע"י הרוכש יזוכה כרטיס האשראי
שבו בוצעה עסקת הרכישה בסך דמי הרכישה ובהפחתת סך השווה ל % 5 מערך
העסקה או לפי הקבוע בתקנות, הנמוך מבניהם. בקשה לשינוי תאריך אירוע ע"י
הרוכש, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה.
32 . במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל האירוע בגינו נרכש הכרטיס באמצעות האתר,
יזוכה חשבונו של הרוכש באמצעות חברת כרטיסי האשראי באמצעותה בוצעה העסקה
בלבד במלוא סך העסקה.
קניין רוחני
33 . כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, מכל מין וסוג, בין לגבי כל טקסט, עיצוב, קטעי
שמע, קבצים, הודעות, תוכנות, ממסרים, סימני מסחר, בסיסי הנתונים, קוד התוכנה
וכל מידע מכל מין וסוג (להלן: "התוכן"), אופן בחירתם, קיבוצם, סידורם והצגתם של
כל התכנים באתר זה, תכנונו ועיצובו של האתר, כולם וכל אחד מהם לחוד, הינם
בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה והמשתמש אינו רשאי לעשות כל
שימוש באתר שיש בו הפרה ו/או ניסיון להפרה של אילו מזכויות אלה.
המשתמש רשאי להדפיס את תוכנו של אתר זה, או כל חלק ממנו, לשימושו האישי
והלא מסחרי בלבד, בכפוף לכך שאינו מפר, או מנסה להפר, אילו מהזכויות בתוכנו של
האתר, או שאר העניינים המוגנים כאמור. כל שימוש אחר הינו אסור בתכלית האיסור
ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מטעם החברה.
34 . אתר זה עשוי להכיל תכנים שהזכויות בהם שמורות לצדדים שלישיים. כל שימוש
כאמור הינו בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף לזכויות צד ג' בכל תוכן כאמור. מבלי
לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזה כי כל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של
החברה. אין להעתיק, לשנות, או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה
המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר,
לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית
והבלעדית לחברה ושמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק,
להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר
בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
35 . שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה,
הינם קניינה הבלעדי של החברה ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר,
קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב
ומראש. אם המשתמש סבור כי תכנים כלשהם באתר זה מפרים באופן כלשהו את
זכויות הקניין הרוחני שלו, הינו מתבקש ליצור קשר מיידי עם החברה לכתובת דוא"ל
info@mekartes.com ובמסגרת זו להעביר לידיעת החברה את פרטי ההפרה
שלדעתו נעשתה, פרטי הקשר של המשתמש ופרטים בדבר זכויות הקניין הרוחני שלו
בתכנים כאמור וכן הצהרת המשתמש כי כל האמור בהודעתו הינו נכון ומדויק. בתקנון
זה: "תכנים" – לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת כרטיסי כניסה
המוצעים באתר, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול,
שיועמדו לרשות המשתמשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא,
הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד. בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי,
המאפשר לחברה זכות שימוש בו.
הגבלת אחריות
36 . החברה ו/או כל גוף הקשור אליה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה,
אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או גם הפסד ו/או
הוצאה, שייגרמו למשתמש / רוכש ו/או למי מטעמו ו/או במקומו, בין במישרין ובין
בעקיפין בקשר עם ו/או הנובע מהשימוש באתר.
37 . החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, או בלא הפסקות,
יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה,
או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות
תקשורת, אצל החברה, או אצל מי מספקיה. השימוש באתר ובתכנים ניתנים לשימוש
כמות שהם ( AS IS ) ללא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או
במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים
ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה
למטרה כלשהי. לפיכך, מוותר המשתמש, ויתור סופי ומחולט כלפי החברה וכל מי
מטעמה על כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות
שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר
ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של
המשתמש.
38 . החברה תבהיר ותדגיש כי על אף שהיא עושה את מירב המאמצים כי המידע באתר
זה יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן, האתר איננו נקי מאי דיוקים, או טעויות. השימוש
באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.
שמירה על פרטיות וסודיות
39 . החברה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ונוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור
עליה, ככל הניתן, הכל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי
נפרד מתקנון זה.
סמכות שיפוט
40 . בעצם ההרשמה והשימוש באתר המשתמש מתחייב כי ישפה החברה בגין כל נזק
ו/או הוצאה שייגרמו לה ו/ואו למי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, כפועל יוצא ו/או
כנובע ו/או בקשר לכל שימוש של המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או בתכניו בניגוד
להוראות התקנון ו/או הפרת כל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת שנעשתה בקשר עם
השימוש שלו באתר ובכלל זה דמי נזק ושכר טרחת עו"ד.
41 . על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע
לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור הדרום.
42 . לחיצה על משבצת "מאשר" להלן מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי
הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון ולבקשת הרוכש להתחיל בביצוע הרכישה
באמצעות האתר.
מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות
1 . מאחר שחב' סי דיגיטל בע"מ (להלן" : החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר
האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את
מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
2 . מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד
משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת
השימוש באתרים.
כללי
3 . בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי
,כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך
,וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירות באתר. חלק
מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר
.לדוגמה ,פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו
אותך ,כתובת האינטרנט ( IP ) שממנה פנית ועוד.
רישום לשירותים
4 . ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצר בו
,החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת המוצר.
מאגר המידע
5 . הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
השימוש במידע
6 . השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על
מנת:
6.1 . לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
6.2 . לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
6.3 . לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
6.4 . לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים.
6.5 . כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
דיוור ישיר אלקטרוני
7 . החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות מסרונים מידע
בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
8 . מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את
הסכמתך ולחדול מקבלתו .
9 . החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים .עם זאת, היא רשאית להעביר מידע
סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
10 . מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית .
מסירת מידע לצד שלישי
11 . החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך
באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
11.1 . אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה
באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת
תהליך הרכישה.
11.2 . במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
11.3 . אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
11.4 . אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
11.5 . אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו
- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד
שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו .
Cookies
12 . אתר החברה משתמש ב"עוגיות" ( Cookies ) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה
כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את
האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
13 . דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות
זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
פרסומות של צדדים שלישיים
14 . החברה שומרת על זכותה להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים
.המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי
לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-
Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל
אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות
שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה
אבטחת מידע
15 . החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים
אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן
,החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע
16 . על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 , כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק
במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי
לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
17 . פנייה כזאת יש להפנות אל סי דיגיטל בע"מ באמצעות טלפון 08-9102030 או בדואר רגיל
לרחוב המסגר 9, אילת מיקוד 880000 או באמצעות כתובת דוא"ל info@mekartes.com
18 . בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק
ממאגר המידע.
שינויים במדיניות הפרטיות
19 . בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי
שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.